Pachinko!


Sara won 10,000 yen, while I took this picture.